fbpx

Algemene Voorwaarden 2022

Algemene voorwaarden 2022

ARMINIUS SELECTIE TRAININGSCENTRUM (VOF): ingeschreven bij K.v.K. te Zwolle onder nummer: 82643334.

ARMINIUS SELECTIE TRAININGSCENTRUM is gespecialiseerd in het voorbereiden, zowel fysiek als mentaal, van kandidaten op selecties van defensie, politie, justitie, brandweer en overige overheidsdiensten en tevens voor selecties binnen de civiele sector. Daarnaast heeft het een civiele tak dat geïnteresseerden fysiek en mentaal begeleidt naar hun doelen.

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: ARMINIUS SELECTIE TRAININGSCENTRUM (hierna genoemd: ASTC)

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en ASTC schriftelijk overeenkomen, welke activiteiten ASTC aan de deelnemer zal verzorgen.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met ASTC voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten of het deelnemen aan activiteiten met betrekking tot mentale coaching.

Activiteit(en): Personal Coaching (PC), Coaching voor duo’s, Small Group Coaching, Groepslessen, trainings- en voedingsadvies en mental coaching.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die ASTC aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij ASTC.

Artikel 3. Intakeprocedure
Om het doel van de kandidaat inzichtelijk te krijgen en verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname aan een van de activiteiten. Het contractformulier dient volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan ASTC te worden afgegeven. De activiteiten zullen pas van start gaan na ontvangst van het contractformulier.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal ASTC meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan ASTC ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden door zowel ASTC als de deelnemer. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de sessie gewoon in rekening gebracht worden. Als ASTC de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Op ASTC rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. ASTC voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat ASTC niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Deelname aan een van de activiteiten van ASTC geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. ASTC is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.

Op iedere door ASTC gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor ASTC. ASTC kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

ASTC is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door ASTC georganiseerde activiteiten. ASTC is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge danwel schriftelijke instructies, gegeven door de ASTC instructeur. Tevens is ASTC niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens ASTC aansprakelijk indien ASTC op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de ASTC instructeur. De deelnemer dient ASTC te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
ASTC is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts.

De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Na bevestiging van de inschrijving zal ASTC de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. ASTC zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige termijnbetaling van de factuur volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is ASTC gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan ASTC te voldoen.

Indien het Tactical Athlete Program (TAP) voortijdig wordt beëindigd dan wordt de FINEX voor 50% vergoed.

Indien ASTC over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal ASTC tevens alle buitengerechtelijke incassokosten van een minimumbedrag aan 40 euro in rekening brengen. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan ASTC een bedrag van 25 euro aan administratiekosten in rekening brengen en zal ASTC nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

Op de diensten van ASTC zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

ASTC is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan ASTC. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de training zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal ASTC de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met ASTC tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan ASTC.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. ASTC is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de ASTC instructeur behoudt ASTC het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal ASTC een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

Artikel 11. Privacy
ASTC gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemers. ASTC is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft ASTC persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan ASTC door te geven.

ASTC is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van ASTC gebruikt en voor maximaal vijf jaar bewaard. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent ASTC te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen indien nodig en gewenst.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door ASTC voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van ASTC. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van ASTC.

Alle door ASTC verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door ASTC ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door ASTC zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot ASTC. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ASTC is gevestigd. Op alle overeenkomsten van ASTC is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14. Overige
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van ASTC beoordeeld en beslist.

ASTC LOGO wit

Het ASTC is een centrum dat persoonlijk begeleide trainingen verzorgt gebaseerd op de toelatingseisen van een uniformberoep. De trainingen en consult worden verzorgd op de hoofdvestiging in Zwolle of bij onze aangesloten trainingscentra.

Erkenning

sbb-logo

Partners

Locaties

Amsterdam
Den Bosch
Wierden
Zeewolde
Zwolle

Copyright © 2022 door Arminius Selectie Trainingscentrum. Alle rechten voorbehouden.
De getoonde teksten zijn eigendom van Arminius Selectie Trainingscentrum en mogen niet worden gebruikt of gedeeld in welke vorm dan ook.

Amsterdam - Den Bosch - Wierden - Zeewolde - Zwolle

error: Inhoud is beveiligd..